Nieuwe modelrapporten aangepast na Wet IKK

Nieuwe modelrapporten aangepast na Wet IKK

De modelrapporten kinderopvang zijn aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, zoals IKK. Deze formulieren vormen de basis voor het toezicht op de kinderopvang. Houders die al zijn geïnspecteerd na IKK zien een toename van papierwerk tijdens de inspectie.

In de formulieren zijn de thema’s en regels te zien waar de toezichthouder op let als hij/zij (on)aangekondigd een locatie bezoekt. Er zijn verschillende versies beschikbaar: voor gastouders, gastouderbureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bso’s. De modelrapporten worden één, vaak twee keer per jaar aangepast op basis van wetgeving die wijzigt.

Personenregister

Met de Wet IKK die vanaf 1 januari 2018 in werking is getreden, zijn ook enkele regels veranderd of aangescherpt. Het modelrapport is hier ook op aangepast. Zo zijn er aanvullende regels voor mentorschap waar nu op geïnspecteerd wordt. Ook moet er bijvoorbeeld in het pedagogisch beleidsplan staan wanneer er minder beroepskrachten worden ingezet dat is toegestaan (de drie-uursregeling).

Drie-uursregeling

Op de redactie van Kinderopvangtotaal komen signalen binnen van ondernemers die al geïnspecteerd zijn na IKK dat er meer papierwerk bij de inspectie komt kijken dan voorheen. Zo zou er bijvoorbeeld van alle pm’ers een overzicht getoond moeten worden van werkschema en pauzes in het kader van de drie-uursregeling. Ook zou alle administratie rond het Personenregister gedeeld moeten worden. ‘Als toezichthouder toetsen we met de komst van IKK tijdelijk op nog meer zaken dan voorheen’, zegt een woordvoerder van GGD GHOR. ‘We snappen dat dat als extra administratieve druk wordt ervaren.’

Voorschoolse educatie

In het modelrapport voor VE-groepen is meteen opgenomen dat er van de twee beroepskrachten op de groep ook één mag zijn die nog met de (verplichte) aanvullende VE-scholing bezig is. Verder is rekening gehouden met de aangescherpte taaleisen voor beroepskrachten op VVE-groepen. Overigens is het nieuwste modelrapport voor peuterspeelzalen al in juli 2018 aangepast. De andere rapporten zijn deze maand nog bijgewerkt.

Hoofdstukken

De domeinen die in de modelrapporten staan zijn: Registratie, wijzigingen en administratie, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid & gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht.

Download het modelrapport voor dagopvang

Download het modelrapport voor bso’s

Download het modelrapport voor gastouders

Download het moderapport voor gastouderbureaus

Download het moderapport voor peuterspeelzalen